Regulamin sklepu

 

_________________________________________________________________________________________

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową
w domenie kolorowyzawrotglowy.pl

 

§1

Usługi poligraficzne udostępnione w ramach serwisu www.kolorowyzawrotglowy.pl realizowane są przez firmę Kolorowy Zawrót Głowy – Maciej Sołtysiak z siedzibą w Bielsko-Biała, ul. Ruciana 36/1b wpisaną w dniu 7 lipca 2014 roku do CEIDG RP [www.firma.gov.pl]prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
NIP 6461419556 REGON 243607610, Tel. kontaktowy: 33 818 48 22 / 602 334 829, e-mail:info@kolorowyzawrotglowy.pl, sklep@kolorowyzawrotglowy.pl.

Adres siedziby firmy:

Kolorowy Zawrót Głowy Maciej Sołtysiak
ul. Ruciana 36/1B
43-316 Bielsko-Biała

Adres Drukarni, oraz Punkt Obsługi Klienta, a zarazem adres do wszelkiej korespondencji:

Kolorowy Zawrót Głowy Maciej Sołtysiak
ul. Cieszyńska 90
43-300 Bielsko-Biała

Postanowienia  Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa -
wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2

Nazwy stosowane w regulaminie mają następujące brzmienie:
1. Kolorowy Zawrót Głowy - (SPRZEDAWCA) Maciej Sołtysiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kolorowy Zawrót Głowy - Maciej Sołtysiak, ul. Ruciana 36/1B,
Bielsko-Biała, oraz Cieszyńska 90, Bielsko-Biała. Abonent domeny internetowej kolorowyzawrotglowy.pl podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną bądź sprzedający towary przez serwis internetowy w tej domenie; serwis zajmujący się m.in. wydrukami wielkoformatowymi, usługami fotograficznymi, usługami introligatorskimi i sprzedażą gotowych towarów oraz półproduktów;

2. Klient –zwany dalej Użytkownikiem bądź Nabywcą to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, odbiorca usług i towarów;
3. Serwis – serwis internetowy (strona internetowa, sklep) w domenie kolorowyzawrotglowy.pl służący zawieraniu umów i usług bądź sprzedaży towarów oferowanych przez sklep;
4. Usługa – odpłatne świadczenie wykonane przez Kolorowy Zawrót Głowy na rzecz Klienta, polegająca na wykonywaniu fotoproduktu, który następnie zostaje dostarczony Klientowi;
5. Formularz zamówienia (tzw. koszyk) - usługa elektroniczna w postaci formularza dostępnego na naszym sklepie internetowym umożliwiająca Użytkownikowi(Nabywcy) złożenie zamówienia poprzez dodanie do koszyka produktów oraz określenia warunków odstawy i sposobu płatności i innych warunków umowy.
6. Fotoprodukt – efekt pracy Kolorowy Zawrót Głowy, powstały na podstawie usługi w oparciu o przekazane elektronicznie przez Klienta fotografie, pliki graficzne, bądź powstały w wyniku wyboru przez klienta fotografii z naszej galerii dostępnej w serwisie, którym jest w szczególności: druk wielkoformatowy, fotoksiążka, fotoalbum, kalendarz, plakat, obraz na płótnie, sesje fotograficzne, itp.;
7. Towar - gotowy artykuł, wyrób przeznaczony na sprzedaż;
8. Plik - plik w postaci cyfrowej (zdjęcie, element graficzny) niezbędny do wykonania fotoproduktu, przygotowany zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach Serwisu, załadowany przez użytkownika do Serwisu na potrzeby realizacji zamówienia;
9. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż towaru na rzecz Nabywcy;
10. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług;
11. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług;
12. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;
13. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

§3

Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§4

Składając zamówienie za pośrednictwem serwisu oraz Internetu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem.

§5

Informacje o produktach na naszym sklepie internetowym, ich opisy i parametry techniczne i użytkowe oraz wszelkie reklamy i promocje stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Art.71 K.C.

§6

Ceny widniejące na naszym sklepie przy produktach są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych i zawierają należny podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i zapakowania towaru.

§7

Ceny produktów widniejące na naszym sklepie są cenami wiążącymi w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

§8

Cena przesyłki widnieje podczas procesu realizacji zamówienia i w tej cenie wliczone są koszty bezpiecznego zapakowania towaru.

§9

Sklep wystawia faktury VAT na żądanie klienta, nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi .

§10

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w naszej ofercie, wprowadzania nowych towarów i usług do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień w trakcie realizacji.

§11

Firma Kolorowy Zawrót Głowy zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby przy użyciu stosowanych narzędzi informatycznych uzyskać względnie najwyższą jakość oferowanych usług. Mając jednak na uwadze, iż jakość końcowego produktu uzależniona jest także w znacznym stopniu od parametrów przesłanego pliku, serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeśli właściwości otrzymanych plików odbiegają znacząco od wymaganych do druku.

§12

Firma Kolorowy Zawrót Głowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujących stronę internetową oraz za nieprawidłowe korzystanie ze sklepu niezgodne z regulaminem oraz wynikające z tego konsekwencje.

§13

Nabywca może korzystać z domeny za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem.

§14

Warunkiem zamówienia usługi lub zakupu towaru jest podanie przez Klienta danych osobowych w systemie udostępnionego programu służącego do zamówienia usługi bądź zamawiania towaru w celu wykonania fotoproduktu w chwili jego wysyłania. Użytkownik zobowiązany jest podać prawidłowe i prawdziwe dane przy czynności opisanej w zdaniu poprzednim.

§15

Złożenie zamówienia wykonania usługi bądź zakupu gotowego towaru polega na wyborze odpowiedniego dla klienta produktu i skuteczne jego przesłanie w odpowiednim formularzu (tzw. koszyk) w naszym serwisie oraz wyboru podmiotu dostarczającego przesyłkę i uiszczenie zapłaty zgodnej z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej sklepu. Podczas procedury składania zamówienia użytkownik powinien postępować ściśle zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Serwisie.

§16

Przesłanie prawidłowo wypełnionego zamówienia wiąże się z tym, iż klient zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje go oraz jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a sklepem umowy.

§17

Składając zamówienie Użytkownik jednocześnie oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich elementów, które zostaną wydrukowane i nie narusza swoim działaniem praw osób trzecich.

§18

Użytkownik NIE będzie wysyłał do realizacji materiałów zawierających:
- jakąkolwiek formę przemocy, profanacji lub pornografii;
- materiałów wysyłanych anonimowo i z błędnymi danymi.

§19

Nie stosowanie się do warunków Regulaminu może stanowić powód odrzucenia zamówienia Użytkownika, jako nie podlegającego realizacji. W przypadku odrzucenia zamówienia przez serwis Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie oraz jego przyczynach pocztą elektroniczną (e-mail), wiadomością SMS lub telefonicznie.

§20

Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

§21

Zamieszczone na stronach sklepu ceny oraz produkty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

§22

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony produkt bez wad z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie.

§23

Wszystkie zamówienia są weryfikowane pod kontem kompletności, poprawności, zgodności ceny produktu z otrzymaną wpłatą.

§24

Zapłata za wykonanie usługę następuje z góry przelewem na wskazane konto bankowe sklepu. Numer konta przesyłany jest w mailu, potwierdzającym przyjęcie zamówienia.

§25

Czas realizacji zamówienia zależy od zamówionego produktu i liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym oraz od momentu wszelkich akceptacji projektu jeżeli dane produkty tego wymagają. Szczegóły czasów realizacji zamówień zostały opisane w zakładce „czas realizacji i dostawy”.

§26

Zrealizowane Prace są wysyłane pod podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia adres dostawy. Informacja o wysłaniu produktu lub jego dostępności do odbioru osobistego jest przekazywana Użytkownikowi pocztą elektroniczną.

§27

Zamówienia realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie firmy. Możliwe jest wysłanie towaru również poza granicę Polski. Koszt takiej wysyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju odbiorcy.

§28

Przesyłki na terenie kraju są dostarczane przez Pocztę Polską w ciągu deklarowanych 2-3 dni roboczych przesyłką priorytetową lub przesyłkami kurierskimi w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wysłania ze sklepu. Przesyłki zagraniczne omawiane są indywidualnie z klientem.

§29

Procedura reklamacji:
Reklamacja może dotyczyć:
Uszkodzeń mechanicznych podczas dostarczania towaru, wad fabrycznych towaru oraz niezgodności towaru z opisem na aukcji.

§30

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności dostawcy (pracownika poczty polskiej lub firmy kurierskiej).
W przypadku, gdy opakowanie wygląda na uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Klient po uiszczeniu opłaty, ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.
Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego.
Zwroty należy wysłać na adres Pracowni:
Kolorowy Zawrót Głowy Maciej Sołtysiak
Ul. Cieszyńska 90
43-300 Bielsko-Biała

§31

Firma Kolorowy Zawrót Głowy nie odpowiada za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez podmioty trzecie.

§32

Kupujący może również składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące niezgodności towaru z zawartą umową przez okres 2 lat od momentu otrzymania towaru pod adresem mailowym:
info@kolorowyzawrotglowy.pl, sklep@kolorowyzawrotglowy.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Pobierz wniosek reklamacyjny:

Wniosek reklamacyjny
Wniosek reklamacyjny należy dołączyć do reklamowanego produktu.
Reklamowany produkt wraz z wnioskiem nalezy odesłać na adres firmy:
Kolorowy Zawrót Głowy Maciej Sołtysiak
43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 90

§33

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§34

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

§35

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

§36

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu w ciągu 7 dni roboczych od rozpatrzenia pozytywnie reklamacji (Przelew na konto) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca w ciągu 7 dni roboczych po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
W przypadku nie uznania reklamacji, Sprzedający odeśle Kupującemu reklamowany towar  po po ponownym opłaceniu kosztów wysyłki.

§37

Reklamacje wynikające z różnic kolorów i odcieni rzeczywistych w odniesieniu do zdjęć prezentowanych na stronie nie będą uwzględniane.
Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe i kolory mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych.

§38

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący  może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@kolorowyzawrotglowy.pl lub sklep@kolorowyzawrotglowy.pl.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie noszącego jakichkolwiek śladów używania.

§39

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy :

 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Koszty te pokrywa kupujący zgodnie z cennikiem poczty polskiej lub firmy kurierskiej obowiązującym na dany moment.

§40

Wyjątek odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy  nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w przypadku:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§41

W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić sprzedawcy towar niezwłocznie, nie później jednak niż do 14 dni od momentu
w którym odstąpił od umowy.
Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy  od kupującego, zwrócić kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

§42

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Kolorowy Zawrót Głowy w zakresie przewidzianym przepisami prawa oraz objętym zgodą Klienta wyrażoną przy wysyłaniu plików niezbędnych do wykonania fotoproduktu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Wgląd w dane Klienta oraz ich poprawianie są możliwe w siedzibie Kolorowy Zawrót Głowy. Żądanie zaprzestania wykorzystywania danych Klient winien przekazać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Kolorowy Zawrót Głowy listem poleconym. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są jedynie konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

§43

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

§44

Firma Kolorowy Zawrót Głowy zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu.

§45

Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy lub listownie na adres sklepu.

§46

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§47

Sądem rozstrzygającym spory pomiędzy kupującym a sprzedającym jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Usługodawcy.
Kupujący będący konsumentem ma możliwość również skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§48

Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 lutego 2015 roku.

Regulamin